Prowadzący

+ dr hab. Maria Gołębiewska, prof. IFiS PAN

Profesor nadzwyczajny w Zespole Filozofii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii PAN; zainteresowania badawcze – filozofia współczesna (fenomenologia, filozofia egzystencji, strukturalizm i poststrukturalizm), nowożytne źródła filozofii współczesnej, zagadnienia teoriopoznawcze, językoznawcze i aksjologiczne; obecnie zajmuje się szczegółowo zagadnieniami receptywności i performatywności, rozpatrywanymi z odwołaniem do fenomenologii. Wybrane publikacje – książki: 1) Między wątpieniem a pewnością. O związkach języka i racjonalności w filozofii poststrukturalizmu, Kraków, Universitas, 2003; 2) Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Gdańsk, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2003; 3) Rzeczywistość i przedstawienie. O tezach filozoficznych Karola Irzykowskiego, Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN, 2006; 4) Wiedza egzystencjalna. O trzech koncepcjach poznania w filozofii egzystencji, Warszawa, Fundacja Aletheia, 2008; 5) L’homme démocratique. Perspectives de recherche, red. Maria Gołębiewska, Andrzej Leder, Paul Zawadzki, Frankfurt am Main, Peter Lang Edition, 2014.

+ dr Magdalena Grabowska

Socjolożka, absolwentka Wydziału Women i Gender Studies, Rutgers University. Autorka pracy doktorskiej zatytułowanej „Polish Feminism between East and West, która obroniła na Uniwersytecie Rutgers (praca poświęcona była ruchowi kobiecemu w Polsce po 1985 roku). W latach 2010-2014 była stypendystką European Commission, Marie Curie International Re-Integration Fellow na Uniwersytecie Warszawskim. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER.  Autorka książki „Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018.

Zainteresowania badawcze dr Grabowskiej dotyczą przede wszystkim historii ruchów kobiecych i emancypacyjnych w Europie wschodniej, z perspektywy postkolonialnych i transnarodowych ruchów feministycznych. Zajmuje się również prowadzeniem badań zaangażowanych, w tym badań na temat przemocy wobec kobiet, praw reprodukcyjnych oraz równości kobiet w polityce.

W ostatnich latach opublikowała między innymi:

  • 2018 „Overcoming the “Delay” Paradigm: New Approaches to Socialist Women’s Activism in Georgia and Poland”, w: Gender in Georgia. Feminist Perspectives on Culture, Nation, and History in the South Caucasus, M. Barkaia i A. Waterston (red.), Berghan Books, London, 61-78.
  • 2017 (z Joanną Regulską i Emilią Rekosz-Cebulą) Między wójtem a proboszczem. Działalność kobiet w polskich samrządach 1990-2016. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
  • 2017 “Beyond the ‚Development’ Paradigm: State Socialist Women’s Activism, Transnationalism and the ‚Long Sixties’ w: Women’s Activism and „Second Wave” Feminism, Transnational Histories, Molony, J. Nelson (red.) Bloomsbry Academic, London, 147-172.
  • 2017 “Bits of Freedom: Demystifying Women’s Activism under State Socialism in Poland and Georgia,” w: Feminist Studies (43:1, 141-168)
  • 2016 “From Revolutionary Agents to Reactive Actors: The Transformation of Socialist Women’s Organizing in Poland from the 1940s through the 1980s,” Aspasia International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History 10: 126–35.
  • 2016Przełamać Tabu. Raport o przemocy seksualnej”, red. Magdalena Grabowska i Agnieszka Grzybek, Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER, Warszawa (2016).http://www.fundacjaster.org.pl/upload/Raport-STERu-do-netu.pdf
  • 2015 „Zerwana genealogia. Sprawczość działaczek społecznych i politycznych w socjalistycznej Polsce i Gruzji a współczesne ruchy kobiece”,[Broken Genealogy. Women’s Agency in socialist Poland and Georgia] w: Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych, 99: 185-207.
  • 2015 “Antropologia wobec dyskryminacji”, red. Kamila Dąbrowska, Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska, Wydawnictwa UW, Warszawa.
  • 2012 “Bringing Second World In: Conservative Revolution(s), Socialist Legacies and Transnational Silences in the Trajectories of Polish Feminism“ in: Signs: Journal of Women in Culture and Society 37:2, 385-411.
+ mgr Weronika Grzebalska

Socjolożka, kończy doktorat w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w problematyce militaryzmu, bezpieczeństwa oraz polityki prawicy widzianych z perspektywy porządku płci. Jej praca doktorska bada aktualne procesy militaryzacji w Europie Środkowej na tle szerszego kryzysu (neo)liberalnej demokracji. Autorka książki „Płeć powstania warszawskiego” (IBL i NCK, 2013) oraz artykułów naukowych poświęconych wojnom i przemocy politycznej, które ukazały się m.in. w Gendered Wars, Gendered Memories… (Routledge 2016) oraz Gender: War (Macmillan Interdisciplinary Handbooks 2017). Jej artykuły popularnonaukowe i komentarze publikowane były m.in. na łamach Visegrad Insight, The Conversation, Huffington Post czy Green European Journal. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej na Wydziale Nauk Politycznych Clark University w USA, Centrum Polányiego w Institute of Advanced Studies na Węgrzech oraz programu Trajectories of Change ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2018 roku Prezeska Polskiego Towarzystwa Genderowego.

+ dr Dobrochna Kałwa

Historyczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2012 pracuje w Instytucie Historycznym UW. Stypendystka Fulbrighta, GWZO Leipzig Universität, Alfred Toepfer Stiftung, wykładała gościnnie na uniwersytetach w Erfurcie, Halle, Konstanz. Autorka i współautorka książek “Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej”, “Migration als Ressource”, “Obyczaje w Polsce”. Zajmuje się historią gender, metodologią badań historycznych, historią mówioną.

+ r. pr. Karolina Kędziora

Radczyni prawna, Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna oraz trenerka Programu Human Rights Education for Legal Professionals Rady Europy. Współautorka m.in. „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” C.H. Beck, 2010 r. oraz Komentarza do Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, Wolters Kluwer, 2016. Nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013. Od 2016 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

+ dr Julia Lewandowska

Doktor nauk humanistycznych z zakresu kulturoznawstwa, iberystka, obecnie adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” UW. W latach 2010-2015 stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, AL UW); w latach 2010-2011 i 2013-2014 odbyła długoterminowe staże badawcze w Research Center for Theory, Gender, Sexuality (ADHUC) na Universitat de Barcelona i w Najwyższej Radzie Badań (CSIC) w Madrycie. Jej głównym obszarem specjalizacji naukowej jest historia kobiet doby wczesnonowożytnej na Półwyspie Iberyjskim i kolonialnych terenach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych znaczeń pojęć religijności, duchowości, autorytetu i płci/gender. Jej zainteresowania badawcze i dydaktyczne obejmują teologię feministyczną, historię i antropologię monastycyzmu kobiet, afekt i reprezentację w dyskursach religijnych. Autorka ponad dwudziestu publikacji naukowych, które ukazały się w językach: hiszpańskim, portugalskim, angielskim i polskim. Jest członkinią Europejskiego Towarzystwa Kobiet dla Badań Teologicznych (ESWTR); Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów (PSH). Współpracuje również z Instytutem Badań Literackich PAN w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Retoryki Stosowanej PRO RHETORICA i projektu „Archiwum kobiet: piszące”.

+ dr Małgorzata Anna Maciejewska

Absolwentka filozofii i matematyki na UW. Tam też obroniła doktorat z filozofii dotyczący roli tego, co inne, w kształtowaniu się naszej tożsamości. Obecnie kontynuuje badania nad dominacją i jej znoszeniem pozostając w Heglowskim paradygmacie przyjętym w rozprawie doktorskiej. Oprócz działalności naukowej prowadzi bloga „W jądro dyskursu” a artykuły publicystyczne publikowała m. in. w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Przekroju oraz na portalach Lewica.pl, Nowe Peryferie i na stronie Feminoteki.

+ dr hab. Lena Magnone

Absolwentka Wydziału Polonistyki, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy na Uniwersytecie Warszawskim. Laureatka programu „Zostańcie z nami” Fundacji Tygodnika „Polityka” (2007) oraz stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2015–2018). Pracuje na Wydziale Polonistyki UW. Autorka monografii „Maria Konopnicka. Lustra i symptomy” (słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011) oraz „Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową” (Universitas, Kraków 2016). Ostatnio wydała antologię „Psychoanaliza w Polsce 1909–1946” (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2016).

+ dr Paulina Pilch

 Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i Gender Studies UW, radczyni prawna. Rozprawę doktorską na temat związków partnerskich w Europie oraz sytuacji prawnej osób żyjących w związkach nieformalnych w Polsce obroniła w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autorka szeregu publikacji na temat sytuacji prawnej związków jednopłciowych. Współpracowała z HFPCz przy realizacji programu spraw precedensowych, doradza organizacjom pozarządowym zajmującymi się kwestiami równościowymi. Prowadzi kancelarię radcowską w Warszawie.

+ dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN

 Historyczka idei, historyczka literatury XIX i XX w. Obecnie zajmuje się również problematyką gender i queer, jest kierowniczką Zespołu Archiwum Kobiet IBL PAN oraz studiów podyplomowych Gender Studies IBL PAN i Studiów Polsko-Żydowskich IBL PAN.

+ dr Ewa Rumińska-Zimny

Ekonomistka, doktorat SGH. Wykłada feministyczną ekonomię na Gender Studies PAN IBL, członkini Rady Ekspertów Instytutu ds. Równości Unii Europejskiej – EIGE, Zarządu Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej (SGH). Praca akademicka w SGH i Georgetown University Washington D.C (US) oraz dla ONZ w Nowym Yorku i Genewie. W latach 2000-2009 kierowała programem „Kobiety i gospodarka”, który stworzyła w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Inicjatorka pan-Europejskich konferencji Kobiet Biznesu, autorka raportów i publikacji na temat ekonomii równości i przedsiębiorczości kobiet.

+ mgr Ewa Serafin-Prusator

Absolwentka polonistyki UW i Podyplomowych Gender Studies IBL PAN. Współredaktorka publikacji Encyklopedia gender. Płeć w kulturze (2014). Przygotowuje rozprawę doktorską o uczennicach i kontynuatorkach Narcyzy Żmichowskiej.

+ mgr Agnieszka Siekiera

W latach 2006-2009 inicjatorka i koordynatorka następujących projektów dotyczących realizacji zasady równości płci: „Sieć trenerów gender mainstreaming”, „Kompleksowy model wdrażania strategii gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji i oceny projektu” oraz „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych i projektach?” (dla pracowników instytucji zarządzających). Sekretarz Krajowej Sieci Tematycznej „Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących”. W latach 2007-2008 uczestniczyła w pracach europejskiej Gender Mainstreaming Community of Practice m.in. organizując w Polsce peer review dla przedstawicieli 14 krajów europejskich. Konsultowała pierwsze polskie tłumaczenie podręcznika  „Polityka równości płci w praktyce” oraz podręczników Komisji Europejskiej: „Polityka równości płci. Przewodnik Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”, „Urzeczywistnianie zmian. Mainstreaming w praktyce”. Współautorka opracowania „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet. Komponent regionalny 2008″ przygotowanego na zlecenie MPiPS oraz współautorka  poradnika „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Członkini panelu ekspertów raportu końcowego Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL –  „EQUAL ex-post evaluation” przygotowywanego przez austriacką firmę Metis, Kantor Management Consultants na zlecenie Komisji Europejskiej. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

+ dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. IH PAN

Adiunkt w Instytucie Historii PAN. Zainteresowania: historia społeczna XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gender oraz społecznych aspektów I wojny światowej. Publikacje: „Rodzice, dzieci, dziadkowie…. Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918-1939”, Warszawa 2003 oraz artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych m.in. w serii „Kobieta i…..”.

+ dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Adiunkt w Pracowni Komunikacji Literackiej w Okresie PRL w Instytucie Badań Literackich PAN, absolwentka historii na UW i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Członkini Komisji Historii Kobiet przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Główny kierunek zainteresowań badawczych: historia społeczna Polski okresu 1944/45-1989, ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet, historia codzienności, analiza dyskursów popularnych, zwłaszcza prasowych i poradnikowych oraz literatury dokumentu osobistego. Zajmowała się także pisarstwem osobistym okresu Zagłady oraz powojennymi dyskursami na temat Zagłady.

+ mgr Kazimiera Szczuka

 Historyczka i krytyczka literatury. Uczennica profesor Marii Janion. Wykładowczyni Gender Studies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i wydziału reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Prowadziła seminarium literackie w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym imienia Jacka Kuronia. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 marca, współtwórczyni pierwszych warszawskich Manif. Członkini założycielka partii Zielonii 2004. Obecnie związana z Krytyką Polityczną i Feminoteką. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet Polskich i tajnej kobiecej loży kulinarnej. Prowadziła programy telewizyjne takie jak „Dobre Książki”, „Pegaz”, „Wydanie Drugie Poprawione” i „Najsłabsze ogniwo”. Publikowała między innymi w „Tekstach Drugich”, „Gazecie Wyborczej”, „Polityce” i kwartalniku „Krytyka Polityczna”. Jest autorką dwóch książek.

+ dr hab. Monika Talarczyk, prof. PWSFTviT

Historyczka kina, badaczka kina kobiet, krytyczka filmowa; prof. PWSFTviT w Łodzi na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. Autorka monografii: Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sass a kino kobiet w drugiej połowie XX wieku (Szczecin 2013), Biały mazur. Kino kobiet w polskiej kinematografii (Poznań 2013), Wanda Jakubowska. Od nowa (Warszawa 2015), (Nie)widzialne kobiety kina, red. M.Radkiewicz, M.Talarczyk (Kraków 2018). Laureatka Nagrody PISF (2014), dwukrotnie nominowana do Nagrody im. Bolesława Michałka (2014, 2016). Współpracowniczka Krytyki Politycznej. Działaczka Stowarzyszenia Kobiet Filmowców. Publikuje m.in. na łamach „Kwartalnika Filmowego”, „Zadry”, „Dziennika Opinii KP”.

+ dr hab. Tomasz Wiślicz, prof. IH PAN

Profesor w Zakładzie Studiów Nowożytnych Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Zainteresowania badawcze: historia społeczna i historia kultury czasów nowożytnych, teoria historii, historia seksualności. Współtwórca (wraz z Agnieszką Kościańską) Interdyscyplinarnego Konwersatorium Humanistycznego Ciało – Płeć -Seksualność na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autor m.in. książek: „Upodobanie: Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku” (2012), „Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku” (2004) i „Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku” (2001). Bliższe informacje: www.wislicz.info.

+ mgr Agnieszka Wróbel

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i Gender Studies IBL PAN, doktorantka w Instytucie Badań Literackich PAN. Przygotowuje pracę o polskiej prozie powojennej w perspektywie badań nad męskością. Współredaktorka m.in. publikacji: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze (2014), …czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon. Współpracowniczka Zespołu Archiwum Kobiet IBL PAN. Koordynatorka studiów podyplomowych Gender Studies IBL PAN.