Prowadzące

Wykładowczynie w roku akademickim 2023/2024:

+ dr Joanna Bednarek

filozofka, tłumaczka, pisarka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej”, publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Krytyce Politycznej” i „Czasie Kultury”. Autorka książek: „Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki” (2012), „Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?” (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2016), „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta” (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2017) i „O pochodzeniu rodziny” (Wydawnictwo WBPiCAK, 2018). Teksty literackie publikowała w „Czasie Kultury”, „Wakacie” i „FA-arcie”.

+ dr Katarzyna Dębska

Socjolożka i badaczka społeczna, doktorka nauk socjologicznych, adiunktka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. Swoją rozprawę doktorską, obronioną na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, poświęciła problematyce relacji między rodzeństwem w toku życia. Specjalizuje się w obszarze metodologii badań społecznych, teorii i filozofii społecznej, etyki badań, nierówności społecznych, socjologii płci, socjologii struktury społecznej i socjologii życia rodzinnego. Autorka artykułów naukowych publikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych.

+ dr Łucja Iwanczewska

adiunkt w Katedrze Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplomowych studiów z zakresu Gender w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ.Autorka książek monograficznych: Muszę się odrodzić. Inne spotkania z dramatami Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz  Samoprezentacje. Sade i Witkacy.Zajmowała się teatrem i dramatem XX wieku, głównie dramaturgią Stanisława Ignacego Witkiewicza, teatrem Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora. Była autorką projektu badawczego Biografie w teatrzew ramach programu Kto inspiruje? Tadeusz Kantor realizowanego przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka. W Cricotece prowadziła też cykliczne warsztaty poświęcone twórczości Tadeusza Kantora. Współpracowała z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, gdzie prowadziła seminaria w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań („Grotowski i anarchia myślenia”, „Teatr agonu i możliwych przyszłości”) i uczestniczyła w licznych konferencjach. Naukowo i dydaktycznie współpracowała także z Akademią Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, z Domem Spotkań z Historią w Warszawie, wrocławskim Teatrem Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, Teatrem Polskim w Bydgoszczy (udział w projekcie naukowym „Archiwum (polskiej) nowoczesności, wykłady, udział w debatach), z Biennale Warszawa (udział w projekcie naukowym „Humanistyka przyszłości”), z Instytucją Kultury im. Krystyny Bochenek Katowice Miasto Ogrodów (prowadzenie warsztatów w ramach Katowickiej Rundy Teatralnej), z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie (warsztaty naukowe, wykłady w ramach projektu „Filozofie teatru”, autorska konferencja „Nie może tak zostać! Polski punk”, udział w licznych panelach, debatach i konferencjach, cykl autorskich wykładów „Partycypacje, emancypacje, transformacje. Teatr intelektualnej wspólnoty”), z Muzeum Sztuki w Łodzi, z Narodowym Teatrem Starym im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Była uczestniczką grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Polska dramatyczna. Ustanawianie i negocjowanie wspólnoty w dramacie polskim po 1765 roku”, w ramach którego napisała cztery teksty naukowe, brała udział w konferencjach w Krakowie i Warszawie, zajmowała się organizacją konferencji naukowej „Polska dramatyczna 2. Dramat i dramatyzacje w XVIII i XIX wieku”. Laureatka konkursu wydawniczego organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami performatywności zjawisk kultury, polskiej kontrkultury i kultury potransformacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk performatywnych. Interesują ją związki pomiędzy sztuką, polityką i przestrzenią społeczną. Publikowała w „Dialogu”, „Didaskaliach”, „Performerze”, „Polish Theatre Journal”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, „Kontekstach”, „Porównaniach”, „Tekstach Drugich”, w wielu pracach zbiorowych polskich i zagranicznych.Aktualnie przygotowuje autorską monografię „Nieudane emancypacje. Polski montaż kulturowy lat 90.”.

+ dr Ludmiła Janion

Magistra filozofii (IF UW) i kulturoznawstwa (OSA UW), doktorka kulturoznawstwa („Artes Liberales” UW), absolwentka Gender Studies IBL PAN. Asystentka w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, gdzie uczy gender studies, analizy dyskursu oraz metodologii badań kulturowych. Naukowo zajmuje się płcią i seksualnością w czasach transformacji ustrojowej. Publikowała m.in. w Central Europe i Sexualities; współpracuje nad polskim przekładem Bodies that Matter Judith Butler.

+ r.pr. Karolina Kędziora

Radczyni prawna, prezeska organizacji pozarządowej Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna oraz trenerka Programu Human Rights Education for Legal Professionals Rady Europy.  Współautorka m.in. książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” C.H. Beck, 2010 r. oraz Komentarza do Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, Wolters Kluwer, 2016. Nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013. Od 2016 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. W 2018 r. laureatka nagród – I wyróżnienie w konkursie „Prawnik Pro Bono 2017” organizowanym przez Centrum Pro bono i Tygodnik Rzeczpospolita, oraz „Złotego Paragrafu dla najlepszego Radcy Prawnego 2017” Dziennika Gazeta Prawna.

+ mgr Barbara Limanowska

Ekspertka ds. praw kobiet i gender mainstreaming, szczególnie w regionie Europy Wschodniej. W latach 1997-2001 była dyrektorką Ośrodka informacji Środowisk Kobiecych (OŚKa) w Warszawie.

Następnie (2002-2008) pracowała jako ekspertka ds. zwalczania handlu ludźmi dla Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) w Bośni i Hercegowinie oraz jako specjalna doradczyni kilku agencji ONZ i międzynarodowych, w tym UNICEF, OBWE i UNDP.

W latach 2008-2009 została Regionalną Doradczynią ds. Równości Płci w Regionalnym Biurze UNDP w Bratysławie, gdzie była odpowiedzialna za programy równouprawnienia płci oraz za rozwój strategii gender mainstreaming w regionie.

W latach Od 2010-2022 pracowała jako Senior Gender Mainstreaming Expert w Europejskim Instytucie ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), gdzie odpowiadała za program gender mainstreaming mający na celu wspieranie pracowników instytucji UE i organów rządowych UE-28 w integracji perspektywy płci do polityk Unii Europejskiej i krajów członkowskich.

+ mgr Anna Łazar

autorka projektów wokół polskiej i wschodnioeuropejskiej kultury współczesnej, kuratorka. Pracowała na stanowiskach dyrektorskich w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w  Instytutach Polskich w Kijowie (2008-2014)i w Sankt-Petersburgu (2015-2018), Wykładała w Instytucie Kultury Polskiej UW (2007-2008), w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (2019-2020), redaktorka pisma o sztuce współczesnej „Sekcja” (2004-2008) i numerów tematycznych wschodnioeuropejskich pism literackich „Krytyka”(UA), „Ruś Kijowska” (UA), „Ukrainskij Tyżdeń” (UA),  „Zviezda” (RU)  publikowała m.in. w   „New Eastern Europe”, „Nowa Europa Wschodnia”, „Czas kultury”, „Czas Literatury”,  „Herito” , „Blok”, „Szum”, „Tygodnik Powszechny” oraz w książkach i katalogach m.in. Pawleński , wyd. Krytyka Polityczna;  Revolutionary Experimental Space, wyd. Kunsteditionen,  Vlada Ralko, Widmo wolności. Wersja Mykola Ridnyj, Wilk w worku, wyd. Galeria Arsenał Białystok.

+ dr hab. Lena Magnone

Urodzona w 1980 roku w Poznaniu, studia – filologię polską, socjologię oraz podyplomowe studium kształcenia tłumaczy – ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Tu także obroniła doktorat (2007) oraz uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (2017). Laureatka programu „Zostańcie z nami” Fundacji Tygodnika „Polityka”, stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, Fulbright Senior Award oraz stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta. Autorka m.in. monografii Maria Konopnicka. Lustra i symptomy (2011) oraz Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową (2016).

+ dr Katarzyna Nadana-Sokołowska

 historyczka literatury, krytyczka literacka, wykładowczyni gender studies, absolwentka Wydziału Polonistyki UW oraz Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Uzyskała stopień doktora w 2008 roku na podstawie rozprawy Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg napisanej pod kierunkiem prof. Marii Janion. Członkini interdyscyplinarnego zespołu Archiwum Kobiet w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, od 2015 roku adiunkt w IBL PAN. Autorka wielu recenzji w „Nowych Książkach” (od 2010 roku do dziś), „Res Publice Nowej” (w latach 1998-2007) oraz „Bez Dogmatu (w latach 1997-2010). Członkini zespołu redakcyjnego serii wydawniczej „Lupa Obscura” W Wydawnictwie IBL PAN (od 2012 roku ukazało się około 15 pozycji serii obejmujących polskie prace naukowe z zakresu historii literatury kobiet itp.) oraz zespołu redakcyjnego „Archiwum Kobiet” – serii edycji naukowych niepublikowanych dokumentów osobistych.

Główne kierunki jej zainteresowań naukowych to krytyka feministyczna, autobiografistyka, twórczość George Sand i jej polska recepcja oraz feministyczne religioznawstwo.

+ dr Paulina Pilch

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i Gender Studies UW, radczyni prawna. Rozprawę doktorską na temat związków partnerskich w Europie oraz sytuacji prawnej osób żyjących w związkach nieformalnych w Polsce obroniła w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autorka szeregu publikacji na temat sytuacji prawnej związków jednopłciowych. Współpracowała z HFPCz przy realizacji programu spraw precedensowych, doradza organizacjom pozarządowym zajmującymi się kwestiami równościowymi. Prowadzi kancelarię radcowską w Warszawie.

+ dr Ewa Rumińska-Zimny

 Jest ekonomistką, zajmującą się rolą kobiet w gospodarce i włączeniem perspektywy płci do polityki ekonomicznej. Pracowała w Szkole Głównej Handlowej, w Instytucie Gospodarki Światowej, i w systemie ONZ w Nowym Jorku, w zespole Human Development Report, a także w Genewie, gdzie prowadziła program Women and Economy i odpowiadała za przeglądy Beijing +5 i Beijing +10 w 57 krajach członkowskich Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Wykładała na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie jako Visiting Professor. Jest w Zarządzie Stowarzyszenia Kongres Kobiet i prowadzi Międzynarodowe Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy SGH. Dr Rumińska-Zimny jest też ekspertką Europejskiego Instytutu Równości EIGE, Komisji Europejskiej i Parlamentu oraz autorką raportów i publikacji akademickich w języku angielskim i polskim. Jej teksty i wywiady z nią ukazały się m. in. w Forbes Women, Rzeczpospolitej i Pulsie Biznesu.

+ dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN

Historyczka idei, historyczka literatury XIX i XX w. Jest kierowniczką Zespołu Archiwum Kobiet IBL PAN oraz studiów podyplomowych Gender Studies IBL PAN,  Studiów Polsko-Żydowskich IBL PAN oraz Szkoły Historycznego Dokumentu Filmowego.

+ dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. IH PAN

Dr hab. Pracuje jako profesor w Instytucie Historii PAN. Zainteresowania: historia społeczna XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gender oraz społecznych aspektów I wojny światowej. Publikacje: „Rodzice, dzieci, dziadkowie…. Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918-1939”, Warszawa 2003; „Śmierć – wygnanie – głód w dokumentach osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914-1918”, Warszawa 2015 oraz artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych m.in. w serii „Kobieta i…..”.

+ dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Historyczka, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Autorka książki „Opowieści o trudach życia. Narracje zwierzeniowe w popularnej prasie kobiecej XX w.”, (Warszawa 2010), redaktorka i współautorka tomów: „Kultura popularna w Polsce 1944-1989. Problemy i perspektywy badawcze” (Warszawa 2012), „Kultura popularna w Polsce 1944-1989. Między projektem ideologicznym a kontestacją” (Warszawa 2015) oraz „Kobiety w Polsce 1945-1989. Nowoczesność, równouprawnienie, komunizm” (Warszawa 2020).

Główny kierunek zainteresowań badawczych: historia społeczna Polski okresu 1944/45-1989, ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet, historia codzienności, analiza dyskursów popularnych, zwłaszcza prasowych i poradnikowych.

+ dr Katarzyna Szopa

literaturoznawczyni, adiunktka w Instytucie Literaturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury oraz współczesnych teorii feministycznych, a w szczególności wokół filozofii Luce Irigaray, w której seminariach uczestniczyła i której poświęciła rozprawę doktorską pisaną pod opieką prof. dr hab. Krystyny Kłosińskiej. Autorka monografii „Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray” (Warszawa 2018), współredaktorka tomów: „Dyskursy gościnności. Etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności” (Warszawa 2018) oraz „Płeć awangardy (Katowice 2019). Od 2014 roku współpracuje z prof. Luce Irigaray oraz prowadzi stronę internetową filozofki: workingwithluceirigaray.com. Tłumaczyła teksty Luce Irigaray na język polski. Publikowała m.in. na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Czasu Kultury”, „Praktyki Teoretycznej”, „Wielogłosu” i „Śląskich Studiów Polonistycznych”. Członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej” i „Śląskich Studiów Polonistycznych”.

+ dr Alicja Urbanik-Kopeć

Dr Alicja Urbanik-Kopeć – adiunkt w Instytucie Historii Nauki, kulturoznawczyni, anglistka. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej i Instytutu Anglistyki w ramach MISH UW. Zajmuje się historią kultury XIX wieku. Interesuje ją, co dla ówczesnych znaczyła nowoczesność. Pisze o spirytyzmie, wynalazkach, emancypacji i klasie robotniczej. Autorka książek „Anioł w domu, mrówka w fabryce” (o robotnicach fabrycznych) oraz „Instrukcja nadużycia” (o służbie domowej).

+ dr Sylwia Urbańska

Doktora, badaczka społeczna na Wydziale Socjologii UW, autorka tekstów o przemianach życia rodzinnego, intymności i wzorców płci w migracjach oraz w społecznościach wiejskich. Autorka książki „Matka Polka na odległość”, współautorka monografii „Poza granicami: płeć społeczno-kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych”.

+ mgr Agnieszka Wróbel

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i Gender Studies IBL PAN. Przygotowuje pracę o polskiej prozie powojennej w perspektywie badań nad męskościami. Współredaktorka m.in. publikacji: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze (2014), …czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon (2016). Koordynatorka studiów podyplomowych Gender Studies IBL PAN.

+ mgr Agnieszka Wolny-Hamkało

polska poetka, krytyczka literacka, pisarka i publicystka. Mieszka we Wrocławiu.Felietonistka „Przeglądu” i „Rymsa”. Jej wiersze przełożono na piętnaście obcych języków. Nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia, Nagrody Mediów Publicznych Cogito i Nagrody Polskiej Sekcji IBBY (otrzymała wyróżnienie IBBY za książkę „Nikt nas nie upomni”). Laureatka nagrody Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kuratorka literacka Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Współpracowała m.in. z „Gazetą Wyborczą”, „Przekrojem”, „Bluszczem” i portalem Polskiego Radia. Prowadziła programy poświęcone książkom w TVP1 (Hurtownia książek 2009–2011) i w TVP Kultura. W 2008 przewodnicząca jury XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina. Autorka performance, wystawianych m.in. w CSW, łódzkiej galerii Manhattan, wrocławskiej galerii Entropia czy bydgoskim „Mózgu”. Wicenaczelna literackiego magazynu „Chimera”, członkini zespołu programowego Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, redaktorka Laboratorium Opowieści. Stypendystka Literarisches Colloquium Berlin (2018).