Prowadzący

+ dr Joanna Bednarek

filozofka, tłumaczka, pisarka, członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej”, publikowała m.in. w „Tekstach Drugich”, „Krytyce Politycznej” i „Czasie Kultury”. Autorka książek: „Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki” (2012), „Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię?” (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2016), „Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta” (Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2017) i „O pochodzeniu rodziny” (Wydawnictwo WBPiCAK, 2018). Teksty literackie publikowała w „Czasie Kultury”, „Wakacie” i „FA-arcie”.

+ dr Magdalena Grabowska

Socjolożka, absolwentka Wydziału Women i Gender Studies, Rutgers University. Autorka pracy doktorskiej zatytułowanej „Polish Feminism between East and West, która obroniła na Uniwersytecie Rutgers (praca poświęcona była ruchowi kobiecemu w Polsce po 1985 roku). W latach 2010-2014 była stypendystką European Commission, Marie Curie International Re-Integration Fellow na Uniwersytecie Warszawskim. Współzałożycielka Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER.  Autorka książki „Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018.
Zainteresowania badawcze dr Grabowskiej dotyczą przede wszystkim historii ruchów kobiecych i emancypacyjnych w Europie wschodniej, z perspektywy postkolonialnych i transnarodowych ruchów feministycznych. Zajmuje się również prowadzeniem badań zaangażowanych, w tym badań na temat przemocy wobec kobiet, praw reprodukcyjnych oraz równości kobiet w polityce.
W ostatnich latach opublikowała między innymi:

  • 2018 „Overcoming the “Delay” Paradigm: New Approaches to Socialist Women’s Activism in Georgia and Poland”, w: Gender in Georgia. Feminist Perspectives on Culture, Nation, and History in the South Caucasus, M. Barkaia i A. Waterston (red.), Berghan Books, London, 61-78.
  • 2017 (z Joanną Regulską i Emilią Rekosz-Cebulą) Między wójtem a proboszczem. Działalność kobiet w polskich samrządach 1990-2016. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
  • 2017 “Beyond the ‚Development’ Paradigm: State Socialist Women’s Activism, Transnationalism and the ‚Long Sixties’ w: Women’s Activism and „Second Wave” Feminism, Transnational Histories, Molony, J. Nelson (red.) Bloomsbry Academic, London, 147-172.
  • 2017 “Bits of Freedom: Demystifying Women’s Activism under State Socialism in Poland and Georgia,” w: Feminist Studies (43:1, 141-168)
  • 2016 “From Revolutionary Agents to Reactive Actors: The Transformation of Socialist Women’s Organizing in Poland from the 1940s through the 1980s,” Aspasia International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women’s and Gender History 10: 126–35.
  • 2016Przełamać Tabu. Raport o przemocy seksualnej”, red. Magdalena Grabowska i Agnieszka Grzybek, Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER, Warszawa (2016).http://www.fundacjaster.org.pl/upload/Raport-STERu-do-netu.pdf
  • 2015 „Zerwana genealogia. Sprawczość działaczek społecznych i politycznych w socjalistycznej Polsce i Gruzji a współczesne ruchy kobiece”,[Broken Genealogy. Women’s Agency in socialist Poland and Georgia] w: Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych, 99: 185-207.
  • 2015 “Antropologia wobec dyskryminacji”, red. Kamila Dąbrowska, Magdalena Grabowska, Agnieszka Kościańska, Wydawnictwa UW, Warszawa.
  • Historyczka, absolwentka Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Autorka książki „Opowieści o trudach życia. Narracje zwierzeniowe w popularnej prasie kobiecej XX w.”, (Warszawa 2010), redaktorka i współautorka tomów: „Kultura popularna w Polsce 1944-1989. Problemy i perspektywy badawcze”, (Warszawa 2012)  oraz „Kultura popularna w Polsce 1944-1989. Między projektem ideologicznym a kontestacją”, (Warszawa 2015). Główny kierunek zainteresowań badawczych: historia społeczna Polski okresu 1944/45-1989, ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet, historia codzienności, analiza dyskursów popularnych, zwłaszcza prasowych i poradnikowych.2012 “Bringing Second World In: Conservative Revolution(s), Socialist Legacies and Transnational Silences in the Trajectories of Polish Feminism“ in: Signs: Journal of Women in Culture and Society 37:2, 385-411.
+ mgr Weronika Grzebalska

Socjolożka, kończy doktorat w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w problematyce militaryzmu, bezpieczeństwa oraz polityki prawicy widzianych z perspektywy porządku płci. Jej praca doktorska bada aktualne procesy militaryzacji w Europie Środkowej na tle szerszego kryzysu (neo)liberalnej demokracji. Autorka książki „Płeć powstania warszawskiego” (IBL i NCK, 2013) oraz artykułów naukowych poświęconych wojnom i przemocy politycznej, które ukazały się m.in. w Gendered Wars, Gendered Memories… (Routledge 2016) oraz Gender: War (Macmillan Interdisciplinary Handbooks 2017). Jej artykuły popularnonaukowe i komentarze publikowane były m.in. na łamach Visegrad Insight, The Conversation, Huffington Post czy Green European Journal. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej na Wydziale Nauk Politycznych Clark University w USA, Centrum Polányiego w Institute of Advanced Studies na Węgrzech oraz programu Trajectories of Change ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2018 roku Prezeska Polskiego Towarzystwa Genderowego.

+ dr Dobrochna Kałwa

Historyczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2012 pracuje w Instytucie Historycznym UW. Stypendystka Fulbrighta, GWZO Leipzig Universität, Alfred Toepfer Stiftung, wykładała gościnnie na uniwersytetach w Erfurcie, Halle, Konstanz. Autorka i współautorka książek “Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej”, “Migration als Ressource”, “Obyczaje w Polsce”. Zajmuje się historią gender, metodologią badań historycznych, historią mówioną.

+ r. pr. Karolina Kędziora

Radczyni prawna, Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna oraz trenerka Programu Human Rights Education for Legal Professionals Rady Europy. Współautorka m.in. „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” C.H. Beck, 2010 r. oraz Komentarza do Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, Wolters Kluwer, 2016. Nominowana do nagrody Profesjonaliści Forbesa 2013. Od 2016 r. członkini Komisji Prawa Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

+ dr Emilia Kolinko

absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, członkini zespołu Archiwum Kobiet w IBL PAN, edytorka. Przygotowała naukowe edycje niepublikowanych wcześniej dziewiętnastowiecznych źródeł: dziennika osobistego Heleny Krukowieckiej z lat 1831–1833 oraz listów i dzienników Anny Moszyńskiej z 1850 r. Interesuje się teorią dokumentów osobistych i archiwów oraz historią kobiet w pierwszej połowie XIX w. Publikowała m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Humanistycznym” i „Tekstach Drugich”.

+ dr Małgorzata Anna Maciejewska

Absolwentka filozofii i matematyki na UW. Tam też obroniła doktorat z filozofii dotyczący roli tego, co inne, w kształtowaniu się naszej tożsamości. Obecnie kontynuuje badania nad tożsamością analizując rolę metaforycznego języka w procesie jej konstrukcji w projekcie realizowanym w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Oprócz działalności naukowej prowadzi bloga „W jądro dyskursu” a artykuły publicystyczne publikowała m. in. w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Przekroju oraz na portalach Lewica.pl, Nowe Peryferie i na stronie Feminoteki.

+ dr Paulina Pilch

 Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i Gender Studies UW, radczyni prawna. Rozprawę doktorską na temat związków partnerskich w Europie oraz sytuacji prawnej osób żyjących w związkach nieformalnych w Polsce obroniła w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autorka szeregu publikacji na temat sytuacji prawnej związków jednopłciowych. Współpracowała z HFPCz przy realizacji programu spraw precedensowych, doradza organizacjom pozarządowym zajmującymi się kwestiami równościowymi. Prowadzi kancelarię radcowską w Warszawie.

+ dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL PAN

 Historyczka idei, historyczka literatury XIX i XX w. Jest kierowniczką Zespołu Archiwum Kobiet IBL PAN oraz studiów podyplomowych Gender Studies IBL PAN i Studiów Polsko-Żydowskich IBL PAN.

+ dr Ewa Rumińska-Zimny

Ekonomistka, doktorat SGH. Wykłada feministyczną ekonomię na Gender Studies PAN IBL, członkini Rady Ekspertów Instytutu ds. Równości Unii Europejskiej – EIGE, Zarządu Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej (SGH). Praca akademicka w SGH i Georgetown University Washington D.C (US) oraz dla ONZ w Nowym Yorku i Genewie. W latach 2000-2009 kierowała programem „Kobiety i gospodarka”, który stworzyła w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Inicjatorka pan-Europejskich konferencji Kobiet Biznesu, autorka raportów i publikacji na temat ekonomii równości i przedsiębiorczości kobiet.

+ mgr Agnieszka Siekiera

W latach 2006-2009 inicjatorka i koordynatorka następujących projektów dotyczących realizacji zasady równości płci: „Sieć trenerów gender mainstreaming”, „Kompleksowy model wdrażania strategii gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji i oceny projektu” oraz „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych i projektach?” (dla pracowników instytucji zarządzających). Sekretarz Krajowej Sieci Tematycznej „Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących”. W latach 2007-2008 uczestniczyła w pracach europejskiej Gender Mainstreaming Community of Practice m.in. organizując w Polsce peer review dla przedstawicieli 14 krajów europejskich. Konsultowała pierwsze polskie tłumaczenie podręcznika  „Polityka równości płci w praktyce” oraz podręczników Komisji Europejskiej: „Polityka równości płci. Przewodnik Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”, „Urzeczywistnianie zmian. Mainstreaming w praktyce”. Współautorka opracowania „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet. Komponent regionalny 2008″ przygotowanego na zlecenie MPiPS oraz współautorka  poradnika „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Członkini panelu ekspertów raportu końcowego Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL –  „EQUAL ex-post evaluation” przygotowywanego przez austriacką firmę Metis, Kantor Management Consultants na zlecenie Komisji Europejskiej. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

+ dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. IH PAN

Dr hab. Pracuje jako profesor w Instytucie Historii PAN. Zainteresowania: historia społeczna XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem problematyki gender oraz społecznych aspektów I wojny światowej. Publikacje: „Rodzice, dzieci, dziadkowie…. Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918-1939”, Warszawa 2003; „Śmierć – wygnanie – głód w dokumentach osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914-1918”, Warszawa 2015 oraz artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych m.in. w serii „Kobieta i…..”.

+ dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Historyczka, absolwentka Nauk Społecznych przy IFiS PAN, pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Autorka książki „Opowieści o trudach życia. Narracje zwierzeniowe w popularnej prasie kobiecej XX w.”, (Warszawa 2010), redaktorka i współautorka tomów: „Kultura popularna w Polsce 1944-1989. Problemy i perspektywy badawcze”, (Warszawa 2012) oraz „Kultura popularna w Polsce 1944-1989. Między projektem ideologicznym a kontestacją”, (Warszawa 2015). Główny kierunek zainteresowań badawczych: historia społeczna Polski okresu 1944/45-1989, ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet, historia codzienności, analiza dyskursów popularnych, zwłaszcza prasowych i poradnikowych.

+ mgr Kazimiera Szczuka

Historyczka i krytyczka literatury. Uczennica profesor Marii Janion. Wykładowczyni Gender Studies Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i wydziału reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Prowadziła seminarium literackie w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym imienia Jacka Kuronia. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 marca, współtwórczyni pierwszych warszawskich Manif. Członkini założycielka partii Zielonii 2004. Obecnie związana z Krytyką Polityczną i Feminoteką. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet Polskich i tajnej kobiecej loży kulinarnej. Prowadziła programy telewizyjne takie jak „Dobre Książki”, „Pegaz”, „Wydanie Drugie Poprawione” i „Najsłabsze ogniwo”. Publikowała między innymi w „Tekstach Drugich”, „Gazecie Wyborczej”, „Polityce” i kwartalniku „Krytyka Polityczna”. Jest autorką dwóch książek.

+ dr Katarzyna Szopa

literaturoznawczyni, pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury oraz współczesnych teorii feministycznych, a w szczególności wokół filozofii Luce Irigaray, w której seminariach uczestniczyła i której poświęciła rozprawę doktorską pisaną pod opieką prof. dr hab. Krystyny Kłosińskiej. Autorka monografii „Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray” (Lupa Obscura, Wydawnictwo IBL, 2018), współredagowała książkę zbiorową „Dyskursy gościnności. Etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności” (Wydawnictwo IBL, 2018). Od 2014 roku współpracuje z prof. Luce Irigaray, wraz z którą współorganizuje wydarzenia naukowe, konferencje i promocje książek oraz prowadzi stronę internetową filozofki: workingwithluceirigaray.com. Tłumaczyła teksty Luce Irigaray na język polski. Publikowała m.in. na łamach „Pamiętnika Literackiego”, „Czasu Kultury”, „Praktyki Teoretycznej”, „Wielogłosu” i „Śląskich Studiów Polonistycznych”. Członkini redakcji „Praktyki Teoretycznej” i „Śląskich Studiów Polonistycznych”.

+ dr hab. Monika Talarczyk, prof. PWSFTviT

Historyczka kina i krytyczka filmowa, dr hab. nauk o sztuce, wykładowczyni Szkoły Filmowej w Łodzi, badaczka kina kobiet i działaczka na rzecz równouprawnienia kobiet w kinematografii, autorka książek: „Wszystko o Ewie. Filmy Barbary Sass a kino kobiet w II połowie XX wieku” (2013), „Biały mazur. Kino kobiet w polskiej kinematografii” (2013), „Wanda Jakubowska. Od nowa” (2015), współredaktorka „(Nie)widzialnych kobiet kina” (2018). Laureatka Nagrody PISF, laureatka Nagrody im. K.Mętraka, dwukrotnie nominowana do Nagrody im. B.Michałka. Współpracowniczka Krytyki Politycznej, członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich, FIPRESCI, Stowarzyszenia Kobiet Filmowców i grupy Kobiety Filmu.

+ dr Alicja Urbanik-Kopeć

Dr Alicja Urbanik-Kopeć – adiunkt w Instytucie Historii Nauki, kulturoznawczyni, anglistka. Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej i Instytutu Anglistyki w ramach MISH UW. Zajmuje się historią kultury XIX wieku. Interesuje ją, co dla ówczesnych znaczyła nowoczesność. Pisze o spirytyzmie, wynalazkach, emancypacji i klasie robotniczej. Autorka książek „Anioł w domu, mrówka w fabryce” (o robotnicach fabrycznych) oraz „Instrukcja nadużycia” (o służbie domowej).

+ mgr Agnieszka Wróbel

Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i Gender Studies IBL PAN, doktorantka w Instytucie Badań Literackich PAN. Przygotowuje pracę o polskiej prozie powojennej w perspektywie badań nad męskością. Współredaktorka m.in. publikacji: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze (2014), …czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon. Współpracowniczka Zespołu Archiwum Kobiet IBL PAN. Koordynatorka studiów podyplomowych Gender Studies IBL PAN.