Agnieszka Siekiera

Agnieszka Siekiera – w latach 2006-2009 inicjatorka i koordynatorka następujących projektów dotyczących realizacji zasady równości płci: „Sieć trenerów gender mainstreaming”, „Kompleksowy model wdrażania strategii gender mainstreaming w cykl planowania, realizacji i oceny projektu” oraz „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w programach operacyjnych i projektach?” (dla pracowników instytucji zarządzających). Sekretarz Krajowej Sieci Tematycznej „Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących”. W latach 2007-2008 uczestniczyła w pracach europejskiej Gender Mainstreaming Community of Practice m.in. organizując w Polsce peer review dla przedstawicieli 14 krajów europejskich. Konsultowała pierwsze polskie tłumaczenie podręcznika  „Polityka równości płci w praktyce” oraz podręczników Komisji Europejskiej: „Polityka równości płci. Przewodnik Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”, „Urzeczywistnianie zmian. Mainstreaming w praktyce”. Współautorka opracowania „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Jak przygotować projekty równościowe i na rzecz kobiet. Komponent regionalny 2008″ przygotowanego na zlecenie MPiPS oraz współautorka  poradnika „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Członkini panelu ekspertów raportu końcowego Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL –  „EQUAL ex-post evaluation” przygotowywanego przez austriacką firmę Metis, Kantor Management Consultants na zlecenie Komisji Europejskiej. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Wykładowczyni GM