Seria wydawnicza: Lupa obscura

  Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN oraz fundacja Gender Center zapraszają do zapoznania się z serią wydawniczą Lupa Obscura redagowaną przez zespół Literatura i Gender przy IBL PAN pod kierownictwem dr Moniki Rudaś-Grodzkiej.
 Karolina Krasuska, Płeć i naród Karolina Krasuska, Płeć i naród: Trans/lokacje. Maria Komornicka/Piotr Odmieniec Włast, Else Lasker-Schuler, Mina Loy. Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, fundacja Gender Center i Ośrodek Studiów Amerykańskich UW.Płeć i naród w perspektywie porównawczej ukazuje, jak mówienie o płci i narodzie krzyżuje się, tworząc zaskakujące i wywrotowe sprzężenia. W jaki sposób kategoria narodu pomaga Włastowi tekstualnie odegrać transmęskość? Jak dzięki konkretnym inscenizacjom płci publikacja Ballad hebrajskich Lasker-Schuler wpisuje się w rzekomo etnicznie neutralny niemiecki Ekspresjonizm? Co zyskujemy poprzez genderowe spojrzenie na prezentowany przez Loy nowy ideał etnicznego „skundlenia”, który ma zająć miejsce „czystej anglosaskości”? Tytułowe „trans/lokacje” to zatem „tranzycja” rozumiana jako zmiana płci, to (genderowe) przesunięcia w ramach kategorii narodu możliwe dzięki mniejszościowej pozycji etnicznej, to rezultat geograficznych przemieszczeń pozwalających na nowe transnarodowe i płciowe konfiguracje. W rezultacie opierając się na najnowszych osiągnięciach teorii genderowej oraz teorii intersekcjonalności, Płeć i naród: Trans/lokacje stanowi nowatorskie ujęcie transpłciowości Piotra Odmieńca Własta, syjonistycznych wzorców płci w tekstach Else Lasker-Schuler i transnarodowości Miny Loy.
 Akuszerki transformacji, Agnieszka Mrozik Agnieszka Mrozik, AKUSZERKI TRANSFORMACJI. KOBIETY, LITERATURA I WŁADZA W POLSCE PO 1989 ROKUAgnieszka Mrozik – ur. 1979 r., doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w IBL PAN. Pod kierunkiem prof. Grażyny Borkowskiej obroniła w 2012 roku pracę o tożsamości Polek w literaturze kobiecej i dyskursie feministycznym po 1989 roku. Absolwentka warszawskiej polonistyki i amerykanistyki. Członkini zarządu Fundacji Gender Center. Redaktorka kwartalnika kulturalno-politycznego „Bez Dogmatu”. Publikowała w „Zadrze”, „Portrecie”, „LiteRacjach”, „Środkowo-europejskich Studiach Politycznych”, „Mediach. Kulturze. Komunikacji Społecznej” oraz antologiach zbiorowych. Koordynatorka cyklicznych spotkań pt. Feminaria.Szczegóły o książce:
http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/nowosci/akuszerki-transformacji?vid=2
 Katarzyna Nadana  Katarzyna Nadana-Sokołowska (IBL PAN) Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg.
Książka jest poświęcona interpretacji pism intymnych S. Brzozowskiego, K. L. Konińskiego i H. Elzenberga i zawartej w nich myśli religijnej autorów w szerokim kontekście intymistyki polskiej XIX i XX wieku oraz francuskiej refleksji o dzienniku jako gatunku piśmienniczym. Ukazuje głęboki związek pomiędzy rozumieniem/konstruowaniem własnej tożsamości w dziennikach a oryginalną filozofią religii/teologią tych myślicieli. Poszczególne jej tezy są ugruntowane w badaniu formy, jaka jest dziennik intymny, i jej znaczeń ustalonych nie tylko w refleksji literaturoznawczej, ale także antropologicznej, socjologicznej czy psychoanalitycznej. Próbując uchwycić stosunek autorów do religii – bardzo osobisty i powiązany z całym ich życiem, nie tylko namysłem teoretycznym – autorka posługuje się w pracy kategorią ja dziennika intymnego, rozumiejąc je nie tylko jako „ja” stematyzowane w dzienniku, ale przede wszystkim jako ja implikowane tekstu. Taka perspektywa badawcza pozwoliła jej wypracować szereg ciekawych tez na temat roli dziennika w życiu tych autorów i z tej perspektywy zbadać ich rozumienie religii. Jest to perspektywa twórcza i inspirująca, bo pozwalająca wyjść po za to, co w tekście oczywiste, ku interpretacji jego głębokich struktur znaczeniowych.