Warunki zaliczenia GS

Warunkiem otrzymania dyplomu Podyplomowych Gender Studies jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu. Forma egzaminów określona zostanie przez osobę egzaminującą (egzamin pisemny, praca redakcyjna, rozmowa, uczestnictwo w panelu itp.). Warunkiem uzyskania wpisu zaliczeniowego jest obecność oraz aktywność słuchacza/słuchaczki. Każdy wykładowca może indywidualnie określić warunki zaliczenia swojego przedmiotu.

Na prośbę Słuchaczki/Słuchacza kierownictwo Gender Studies oprócz świadectwa może wystawić pisemną opinię (list referencyjny) dotyczącą przebiegu jej/jego studiów oraz uzyskanych wyników (również w języku angielskim).