Płeć jako agrafka. O twórczości Witolda Gombrowicza – premiera książki

Nakładem Europejskiego Centrum Edukacyjnego ukazała się Płeć jako agrafka. O twórczości Witolda Gombrowicza autorstwa młodej badaczki literatury, Moniki Bolach.

Książka zawiera badania dotyczące dzieł Witolda Gombrowicza, przeprowadzone z perspektywy gender. W odczytaniu, jakie proponuje autorka, twórczość Gombrowicza staje się polem walki płci kulturowej i biologicznej, a w końcu miejscem bolesnego wyzwolenia podmiotu z płci. Możliwość wolności odkryta zostaje w obnażeniu ułudy tkwiącej w przekonaniu o stabilności własnej tożsamości. Nowatorstwo spojrzenia pozwala odnaleźć w kanonicznych już utworach świeżość pierwszych interpretacji odkrywanego dopiero/na nowo Gombrowicza. Stanowi jednocześnie głos w dyskusji na temat poszukiwania miejsca dla własnego „ja” nieuwikłanego w kolonizatorskie dookreślenia języków naukowych.

Profesor Maria Janion, niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie, pisze: rozprawa wyróżnia się dostrzeżeniem nowej problematyki w dziełach pisarza i nowym sposobem jej ujęcia – z perspektywy gender, a zwłaszcza konstruktywizmu spod znaku Judith Butler. Dotychczas brak było książki, która poruszałaby kompleksowo te właśnie zagadnienia w pismach Gombrowicza.

Płeć jako agrafka zaprasza do dyskusji, pokazuje bardzo trafnie kontrowersyjne elementy w znanych odczytaniach Gombrowicza. Słowem, jest to odczytanie błyskotliwe, mądre i znakomicie rokujące talentowi autorki – dodaje doktor Piotr Łuszczykiewicz.

Sama badaczka deklaruje, że czytanie działa Gombrowicza było rodzajem peregrynacji, która nie tyle doprowadzić miała do „ziemi świętej”, a raczej służyła odkryciu „czarnego lądu” tkwiącego w tym pisarstwie.

Monika Bolach – urodziła się w 1984 roku. Absolwentka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, słuchaczka Podyplomowych Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki w Instytucie Badań Literackich Państwowej Akademii Nauk. Autorka rozprawy Znacząca nie­obecność – poszukiwanie kobiecego podmiotu w polityce, która ukaże się niebawem w zbiorowym tomie Kobiety w polityce. W swoich bada­niach zajmuje się problematyką konstruowania społeczno-kulturowej tożsamości płci, ukazanej w literaturze współczesnej i najnowszej.

Płeć jako agrafka. O twórczości Witolda Gombrowicza dostępna jest na stronie internetowej wydawnictwa, w wybranych księgarniach naukowych.
Praca została nagrodzona w I edycji konkursu na pracę magisterską o tematyce gender organizowanym przez Gender studies IBL PAN.
Przeczytaj fragment>>