Wykłady otwarte w ramach warsztatów „Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet…”

Fundacja Gender Center oraz Instytut Badań Literackich PAN zapraszają na wykłady otwarte odbywające się w ramach warsztatów naukowych Perspektywa biograficzna w badaniach nad historią kobiet: źródła, metodologia, polityka w dniach 4-6 listopada 2015 roku.

Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, sala 144

Prof. Małgorzata Fidelis (University of Illinois, Chicago)
Historia z ludzką twarzą. Biografie kobiet w badaniach nad powojenną Polską

4.11.2015, godz. 10.00

Kto tworzy historię? Jakie są powiązania pomiędzy wielkimi narracjami o polityce, wojnach i rewolucjach a życiem codziennym i subiektywnymi doświadczeniami? Wykład skupi się na możliwościach wykorzystania indywidualnych biografii – zarówno relacji ustnych, jak też dokumentów pisanych – w tworzeniu wiedzy historycznej na temat Polski po 1945 roku. Szczególna uwaga zostanie poświęcona poszukiwaniom podmiotowości przez kobiety w kontekście przemian powojennych, takich jak migracja ze wsi do miast, definiowanie nowoczesności, uczestnictwo w konsumpcji i kulturze popularnej. Ramy rozważań nie ograniczą się do ścisłych ram polskiego społeczeństwa, ale uwzględnią rolę wpływów zewnętrznych i ich interakcję z lokalnymi warunkami i perspektywami.

Dr Sylwia Urbańska (Instytut Socjologii UW)
Globalne robotnice a rewolucja płci. Potencjały i ograniczenia metody biograficznej w polskich i międzynarodowych badaniach migracji

5.11.2015, godz. 10.00

Intensyfikacja migracji pracownic, napędzana przez nierówności społeczno-ekonomiczne późnego kapitalizmu, stawia w centrum debat pytanie, czy mamy do czynienia z globalną rewolucją płci. Odpowiedzi szuka się w ramach coraz popularniejszych od l. 90. międzynarodowych badań w perspektywie transnarodowego feminizmu. Podstawowym wyzwaniem staje się kwestia metodologii, z pomocą której próbuje się uchwycić przemianę kobiet z różnych części świata, które, mimo że dzielą podobne warunki życia w pracy w sektorach prac dla migrantek, różnią się ze względu na pochodzenie, posiadany bagaż doświadczeń, tożsamości i pozycje klasowe. Jakie potencjały i ograniczenia stwarzają metody biograficzne w kontekście tej globalnej produkcji wiedzy i nowych form uklasowienia? W jaki sposób są wykorzystywane oraz uwikłane w polityki reprezentacji? Co nowego mogą wnieść badania polskich migrantek z klas ludowych, które wyjeżdżały po 1989 roku, do pisanej współcześnie globalnej historii migracji kobiet?

Prof. dr hab. Grażyna Borkowska (Instytut Badań Literackich PAN)
Biografia według Narcyzy Żmichowskiej – teoria, praktyka powieściowa, konteksty

6.11.2015, godz. 10.00

W trakcie wykładu przedstawione zostanie to, co o biografii i powieści napisała Narcyza Żmichowska, jak wiedza ta prezentowała się z jednej strony – na tle polskiej i europejskiej tradycji biografistycznej i – szerzej – narracyjnej, z drugiej – w perspektywie modernistycznych (i postmodernistycznych) przemian konwencji opowiadania o życiu własnym i cudzym. Przypomniani zostaną renesansowi biografowie i biografie, oświeceniowe próby skodyfikowania tego gatunku, nowe, skojarzone z biografistyką, formuły narracyjne („powieść”-dokument ludzki,  powieść-esej, powieść-palimpsest, powieść-mozaika). Omówiony zostanie odcinek kobiecy tych poszukiwań: Żmichowska, Nałkowska, Woolf, Arendt.

mgr Monika Rynkowska (Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej)
Chaos? Poszukiwanie źródeł w labiryntach baz danych bibliotek, archiwów i muzeów polskich

6.11.2015, godz. 11.45

Od początku swojego istnienia biblioteki, archiwa i muzea gromadzą źródła. Na przestrzeni lat każda z wymienionych typów instytucji wypracowała własne przepisy katalogowania gromadzonych zbiorów. Z różnych przyczyn naturalnym rezultatem okazały się niejednorodne bazy danych, których przeszukiwanie często jest prawdziwym wyzwaniem. W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane bazy danych oraz zasoby cyfrowe. Głównym zadaniem będzie zapoznanie uczestniczek i uczestników wykładu z bogactwem opisów w elektronicznych katalogach i inwentarzach wymienionych instytucji. Wykład urozmaici omówienie dostępnych bibliotek, muzeów i archiwów cyfrowych oraz możliwości personalizacji i pracy na wersjach elektronicznych zasobów tych instytucji.

Wykłady odbywają się dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN).