VII edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

Instytut Badań Literackich PAN

Fundacja Gender Center

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki przy IBL PAN

Podyplomowe Gender Mainstreaming przy IBL PAN

 

ogłaszają

 

VII edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender

 

Regulamin konkursu:

1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, mieszczące się w obszarze szeroko pojętych studiów kobiecych, gender i queer studies.

2. W konkursie wziąć mogą udział prace obronione w roku akademickim 2013/14 w Polsce i za granicą.

3. W konkursie mogą wziąć udział prace napisane w języku polskim i angielskim (prace w innych językach można złożyć po uzyskaniu zgody sekretarza konkursu (patrz punk 13).

4. Laureat/ka głównej nagrody konkursu otrzyma dyplom oraz prawo do bezpłatnych studiów na Podyplomowych Gender Studies przy IBL PAN lub Podyplomowych Gender
Mainstreaming przy IBL PAN
; oprócz nagrody głównej jury będzie mogło przyznać także wyróżnienia.

5. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane równolegle w dwóch dziedzinach: nauk humanistycznych (literatura, sztuka, historia, filozofia itp.) oraz społeczno-ekonomicznych(socjologia, prawo, ekonomia itp.).

6. Nagrodę i wyróżnienia przyznawać będzie jury w składzie: prof. dr hab. Monika Płatek, dr. Agata Adamiecka, dr. Katarzyna Czeczot, dr Maciej Gdula, dr. Iwona Kurz, dr Lena Magnone, dr Agnieszka Mrozik, dr Katarzyna Nadana-Sokołowska, dr Monika Rudaś-Grodzka, dr Katarzyna Sierakowska, dr Sylwia Spurek, dr Katarzyna Szumlewicz.

7. Skład jury może ulec zmianie.

8. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: a) jeden wydrukowany egzemplarz pracy; b) pracę w wersji elektronicznej (CD itp. – obwoluta płyty powinna być podpisana); c) opinię rekomendującą pracę na konkurs (napisaną przez promotora lub – w  wyjątkowych sytuacjach[1] – inną osobę co najmniej ze stopniem dr hab.); d) dane kontaktowe autora pracy (adres, telefon, e-mail); e) poświadczenie dziekanatu o obronie pracy wraz z datą obrony; f) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z uczestnictwem w konkursie.

9. Prace należy przesłać w terminie do 10 września 2014 r. na adres: Monika Rudaś-Grodzka, Instytut Badań Literackich PAN, Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Prace obronione w okresie od 1 do 30 września 2014 można przesłać do 5 października 2014 roku. Prace obronione przed 1 września, a nadesłane po 10 września nie będą dopuszczone do konkursu. Za datę złożenia pracy w przypadku przesyłki pocztowej będzie uznana data na stemplu pocztowym.

11. Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi: wersja elektroniczna będzie przechowywana w archiwum konkursu, a drukowana zniszczona po upłynięciu 1 roku od złożenia pracy na konkurs (w tym czasie jej autor może ją odebrać osobiście, po skontaktowaniu się z sekretarzem konkursu).

12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w dniu 26  października 2014 r.

13. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje odwołanie od niej.

14. Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres osoby pełniącej funkcję sekretarza konkursu, dr Katarzyny Nadanej-Sokołowskiej: katarzyna.nadana-sokolowska@ibl.waw.pl.[1] Przez wyjątkową sytuację rozumiemy na przykład wyjazd promotora za granicę, uniemożliwiający mu osobiste zajęcie się sprawą. O wypadkach takich prosimy poinformować sekretarza konkursu oddzielnym listem dołączonym do dokumentacji konkursowej.