Spotkanie: Kobiety w kręgu prawicy międzywojennej

Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM
zaprasza na spotkanie z Moniką Bednarczuk, autorką książki „Kobiety w
kręgu prawicy międzywojennej: idee, sylwetki, strategie pisarskie”,
które odbędzie się 20 lutego 2013 roku o godz. 18.00 w kluboksięgarni
„Głośna” (Poznań, św. Marcin 30/8-9). Spotkanie poprowadzi Ewa
Kraskowska.

Książka „Kobiety w kręgu prawicy międzywojennej” stara się przybliżyć
drogi do „prawicowości” polskich literatek, częściowo także
działaczek, wśród nich zarówno znanych jak zupełnie zapomnianych
(takich jak Zofia Kossak, Helena Mniszek, Wanda Miłaszewska, Zuzanna
Rabska, Helena Radziukinas, Stefania Szurlejówna, Izabela
Lutosławska). Prawica przyciągała bowiem, z rozmaitych względów,
aktywne kobiety starszej i młodszej generacji. Autorka uznaje za
czynnik kluczowy w kształtowaniu się ich poglądów środowisko
społeczno-moralne, jako zasadnicze doświadczenie historyczne widzi zaś
traumę bolszewicką. W książce rekonstruuje ważne dla prezentowanych
postaci tradycje, związki z określonym regionem czy instytucjami. Obok
przykładów podtrzymywania rodzinnych tradycji kulturowo-politycznych
śledzi ewolucję jednej z publicystek od emancypacji i socjalizmu ku
idei młodoendeckiej (Stefania Laudyn-Chrzanowska), by ukazać
różnorodne oblicza „prawicowych” kobiet.

Monika Bednarczuk – polonistka, absolwentka Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, dr n. humanistycznych (2005); dokształcała się w
zakresie germanistyki (Humboldt-Universität zu Berlin) i komunikowania
społecznego (KUL). Doświadczenie naukowo-dydaktyczne zdobywała na
UMCS, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie oraz na
Ruhr-Universität Bochum (Seminar für Slavistik/ Lotman-Institut).
Autorka monografii poświęconej recepcji hiszpańskiej wojny domowej
oraz książki Kobiety w kręgu prawicy międzywojennej. Współautorka
szkiców Znani, Nieznani, Nierozpoznani (z Ewą Pogonowską, 2009). Jej
główne punkty zainteresowania to związki literatury, historii i władzy
(rusofobia, antysemityzm i inne -izmy) oraz problematyka genderowa.