Książka: Oblicza płci

Na zbiór zatytułowany „Oblicza płci. Język-Kultura-Edukacja” składa się dwadzieścia osiem artykułów będących naukową refleksją polskich badaczy nad kwestiami genderowymi w ważnych i często zazębiających się obszarach: języku, szeroko pojętej kulturze oraz edukacji – stąd trzy części książki. Należy jednak podkreślić, iż wiele z przedstawionych szkiców ma charakter interdyscyplinarny i trudno je przypisać jednoznacznie tylko jednemu z tych działów. Ową rozmaitość tematyczną i problemową oraz wiążące się z nią różnorodne perspektywy badawcze uznajemy za istotny walor książki.

Tom zatytułowany „Oblicza płci. Literatura” zawiera ważkie poznawczo, ale i pożyteczne społecznie dociekania koncentrujące się wokół dyskursu feministycznego i zagadnień maskulinizmu. Prezentowana w tym zbiorze refleksja wydaje się niezwykle istotna z kilku powodów: po pierwsze, ukazuje zarazem bogactwo, jak i wieloaspektowość problematyki genderowej w literaturze, zwłaszcza współczesnej po drugie, walorem tego tomu jest bez wątpienia jego swoista wielokulturowość, znajdziemy tu bowiem szkice odnoszące się do literatury: polskiej, amerykańskiej, włoskiej, francuskiej, jidysz, niemieckiej, szwedzkiej, ukraińskiej, rosyjskiej, a nawet indiańskiej po trzecie, co wydaje się również niezwykle istotne, autorzy studiów, omawiając literaturę różnych kręgów językowo-kulturowych, uwzględniają rozmaitość gatunkową utworów (np. list, pamiętnik, opowiadanie, powieść kryminalna, powieść fantastyczno-naukowa) po czwarte wreszcie, atutem tej książki jest wielość perspektyw badawczych przyjętych w prezentowanych analizach.

Redakcja: Małgorzata Karwatowska, Jolanta Szpyra-Kozłowska
UMCS, 2012

Zobacz inne nowości książkowe 2012>>