Projekt: Gender przed i za kamerą

Gender przed i za kamerą_logo„Kino hiszpańskie w perspektywie gender – kobiety i mężczyźni przed i za kamerą” to cykl 3 projekcji filmowych wyświetlanych raz w miesiącu. Założeniem projektu jest nie tylko zaprezentowanie wysokoartystycznego kina hiszpańskiego ostatnich dwóch dekad, lecz także zapoznanie polskiego odbiorcy z kinem skoncentrowanym wokół problematyki charakterystycznej dla perspektywy gender studies, tj. z psychospołecznymi uwarunkowaniami płci we współczesnym świecie, z konsekwencjami podziału na sferę publiczną i prywatną, ze szczególną narracją kobiet w kinie, a także z problemami społecznymi takimi jak, np. ubóstwo czy przemoc wobec kobiet.

Na Projekt składają się:
•cykl 3 projekcji kina hiszpańskiego lat 90. i początku XXI wieku z dyskusjami zaproszonych gości; w Instytucie Cervantesa w Warszawie na ul. Nowogrodzkiej 22 (grudzień 2011 – Te doy mis ojos [Daję Ci swoje oczy], styczeń 2012 – Flores de otro mundo [Kwiaty z innego świata], marzec 2012 – Solas [Same]);
•strona internetowa przybliżająca omawianą na dyskusjach problematykę;
•krótka publikacja tradycyjna ujmująca w sposób zbiorczy zagadnienia dotyczące kina z perspektywy gender.

„CINE ESPAÑOL EN PERSPECTIVA DE GÉNERO: MUJERES Y HOMBRES DELANTE Y DETRÁS DE LA CÁMARA” es un ciclo de tres proyecciones fílmicas que se llevarán a cabo una vez al mes. La idea fundamental del proyecto es no solo la presentación de cine español de las dos últimas décadas de elevado valor artístico, sino también dar a conocer al público polaco obras cinematográficas que se centran en la problemática característica de la perspectiva de género, es decir, en los condicionamientos psico-sociales del género en el mundo de hoy, en las consecuencias de la división entre esfera pública y esfera privada de los sexos, en la narración femenina de las mujeres en el cine, así como también en los problemas sociales como por ejemplo la pobreza femenina o la violencia machista como resultados de esos condicionamientos.

Więcej